Wyszukiwanie Twój Koszyk
szukaj 0,00
produktów: 0
PLN
wyszukiwanie zaawansowane zobacz koszyk
     
  logowanie  |  nowe konto moje zamówienie |  warunki sprzedaży  |  regulamin  
Kategorie Sklepu
DOM WNĘTRZE OGRÓD
Numery bieżące
Prenumerata
Poradniki wnętrzarskie
Poradniki ogrodnicze
Numery archiwalne
ARCHITEKTURA BUDOWA REMONT
Numery bieżące
Prenumerata
Poradniki budowlano-remontowe
Poradniki ogrodnicze
Projekty domów
Numery archiwalne
ZDROWIE I RODZINA
Numery bieżące
Prenumerata
Poradniki zdrowotne
Poradniki dla rodziny
Poradniki kulinarne
Numery archiwalne
SPORT I WYPOCZYNEK
Numery bieżące
Prenumerata
Poradniki żeglarskie
Poradniki podróżnicze
Numery archiwalne
ROZRYWKA
Super Hobby
Super Poradnik
Super Rozrywka
Super Wiedza
Super Album
Super Life
Muzyka
Religia i Historia
Książki
Super Express Extra
Cena Miłości
Numizmaty
Murator EMU grudziń
Regulamin  

Regulamin korzystania z usług za pośrednictwem sklepu www.sklep.grupazpr.pl 

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług realizowanych za pośrednictwem serwisu sprzedażowego znajdującego się na stronie: www.sklep.grupazpr.pl, który dalej będzie zwany Serwisem. Regulamin określa ponadto zasady korzystania z usług oraz zasady ochrony danych osobowych klientów Serwisu, zwanych dalej Usługobiorcami. Dodatkowe informacje dotyczące zawierania umów z konsumentami znajdują się w dostępnym na stronie www.sklep.grupazpr.pl dokumencie - „Informacja o warunkach sprzedaży dla konsumentów”.
2. Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania ani zgłoszenia jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania lub zgłoszenia, dokonanie rejestracji lub zgłoszenia jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
3. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin jest dostępny również w siedzibie Usługodawcy, wskazanej w § 2 ust. 1 Regulaminu.
4. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zawarcia umowy.
5. Umożliwienie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, oraz na podstawie Regulaminu.
6. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet. Usługobiorców obowiązuje zakaz dostarczania poprzez Serwis jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

§ 2
Podstawowe definicje
1. Usługodawca – TIME Spółka Akcyjna (Grupa ZPR Media) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jubilerskiej 10, 04-119 Warszawa, wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000295857, numer NIP: 526-10-04-620, wysokość kapitału zakładowego (opłaconego w całości) 25.070.000,00 zł.
2. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub na jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera z Usługodawcą umowę na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.
4. Usługi elektroniczne - Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin, tj. usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

§ 3
Rodzaje i zakres świadczonych usług
1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Usługodawca świadczy przede wszystkim usługi polegające na sprzedaży:
1) prasy i książek w formie papierowej,
2) prasy i książek w formie elektronicznej,
3) prenumeraty czasopism,
3) wydawnictw multimedialnych,
4) innych produktów.
2. Oferta świadczenia Usług elektronicznych jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług elektronicznych bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców, z zachowaniem praw nabytych przez tych Usługobiorców, którzy wnieśli skutecznie opłatę na poczet świadczenia danej Usługi.
3. Złożone zamówienie może zostać anulowane na prośbę Usługobiorcy, jeżeli przed jego realizacją Usługodawca otrzyma stosowne oświadczenie.
4. Zamówienia studenckie będą realizowane po otrzymaniu kopii legitymacji studenckiej przesłanej na adres klienci@grupazpr.pl

§ 4
Zawarcie umowy o świadczenie usług
1. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi wymaga wysłania prawidłowo wypełnionego formularza w postaci elektronicznej w sposób podany w Serwisie.
2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę otrzymania poprawnie wypełnionego formularza, które dokonywane jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Usługobiorcy podany w formularzu.
3. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej:
1) polegającej na przeglądaniu zawartości Serwisu następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę;
2) polegającej na świadczeniu Usługi, następuje w momencie otrzymania przez Usługodawcę poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego dotyczącego wybranego świadczenia, wysłanego do Usługodawcy, stosownie do postanowień ust. 1.
4. Usługodawca potwierdza zawarcie umowy o świadczenie Usługi przesyłając stosowne zawiadomienie drogą elektroniczną na adres e-mail Usługobiorcy podany w formularzu.
5. Osoba wysyłająca formularz do Usługodawcy, która nie występuje w imieniu własnym, zobowiązana jest posiadać i na życzenie Usługodawcy przedstawić, stosowne umocowanie do zawarcia umowy w imieniu właściwego Usługobiorcy.
6. Usługobiorcy mogą uzyskać pomoc pod numerem telefonu: (22) 590 55 55 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: klienci@grupazpr.pl

§ 5
Sposób realizacji zamówień na prenumeratę czasopism:
1. W zamówieniu prenumeraty złożonym lub wypełnionym w języku polskim należy podać adres płatnika. Adres odbiorcy należy również wypełnić, jeżeli prenumerata ma być prezentem dla innej osoby, lub gdy adres dostawy jest inny niż adres płatnika.
2. Jeśli zamówiony produkt jest już w sprzedaży zamawiający otrzyma go w ciągu 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia w przypadku wyboru wysyłki Pocztą Polską lub 3-5 roboczych w przypadku wyboru wysyłki kurierskiej. Pozostałe publikacje będą wysłane niezwłocznie po terminie ich ukazania się. W szczególnych przypadkach: strajki, kataklizmy, działania sił wyższych lub innych z przyczyn, nie leżących po stronie Wydawnictwa, wysyłka zostanie zrealizowana w najszybszym możliwym terminie.
3. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia lub jego części w przypadku braku zamówionego produktu, o czym Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub drogą mailową. Zlecenia będą realizowane według kolejności wpływania zamówień.
4. Fakt złożenia zamówienia zostanie automatycznie potwierdzony przez system drogą elektroniczną.
5. Prezenty będące dodatkiem do prenumeraty będą wysyłane po weryfikacji wpłat. Wysyłka jest gwarantowana w ciągu maksymalnie jednego miesiąca od daty zapłaty za prenumeratę.

§ 6
Zasady płatności
1. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty mogą się różnić i każdorazowo będą określane w Serwisie, formularzu lub w wiadomości e-mail zawierającej prośbę o dokonanie wpłaty.
2. Płatności mogą być dokonywane bezpośrednio na rachunek Usługodawcy w Bank Pekao S.A.  nr rachunku:
27 1240 6292 1111 0010 9049 2058.
3. Jeżeli co innego nie wynika z pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, lub jeżeli Usługodawca nie wskaże innego sposobu rozliczenia, w sposób opisany w ust. 1, wpłaty za zamówioną Usługobiorca ma do wyboru następujące sposoby płatności:
1) płatność przelewem – po złożeniu zamówienia Usługobiorca otrzyma drogą mailową niezbędne informacje do dokonania przelewu. Po otrzymaniu wpłaty przez Usługodawcę towar zostanie dostarczony pod wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem Operatora Pocztowego (przesyłka listowa) lub kuriera w zależności od wyboru jakiego dokonał.
2) płatność elektroniczna – po złożeniu zamówienia Klient zostaje przekierowany bezpośrednio na stronę internetową swojego banku, gdzie dokonuje płatności, która jest od razu księgowana przez Usługodawcę,
3) płatność przy odbiorze:
- przy zamówieniu prenumeraty, pierwszy numer wysłany jest firmą kurierską, płatność za całość prenumeraty następuje u kuriera, a pozostałe numery są wysłane za pośrednictwem Operatora Pocztowego.
- przy zmówieniu pozostałych towarów – Usługobiorca dokonuje płatności gotówkowej w momencie odbioru towaru. Przesyłka zostanie dostarczona pod wskazany przez Usługobiorcę adres za pośrednictwem Kuriera.
4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zwierają podatek VAT. Cena podana przy każdym zamówieniu jest wiążąca w chwili złożenia przez Usługobiorcę zamówienia. Usługodawca dolicza do przesyłek nie będących prenumeratą zryczałtowaną opłatę za przesyłkę (Poczta Polska: 12,00 zł brutto; Kurier: 12,00 zł brutto).
5. W celu złożenia zamówienia z wysyłką za granicę Usługobiorca powinien zadzwonić do Biura Obsługi Klienta (22) 590 55 55 lub wysłać e-mail na adres klienci@grupazpr.pl w celu ustalenia kosztów dostawy

§ 7
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym w celu prawidłowego korzystania z Usług elektronicznych
1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług elektronicznych, Usługobiorcy powinni dysponować:
a) systemem operacyjnym Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8, dla iPada z systemem iOS 5.0 lub wyższym, dla Androida urządzenie z systemem Android w wersji 2.3. lub wyższej
b) Konfiguracja komputera : procesor Pentium II lub lepszy o prędkości taktowania co najmniej 400 MHz min.128 MB pamięci RAM 20MB przestrzeni dyskowej dla programu i co najmniej 30 MB na e-wydanie : zalecana karta graficzna wspierająca akcelerację 3D
c) łącze internetowe dowolne ( zalecane łącze stałe o przepustowości co najmniej 128kbps – szacunkowy czas pobierania typowego e-wydania przy łączu 128 kbps 0o 15-25 min
d) przeglądarka internetowa : dowolna
2. Usługodawca zastrzega , że w trakcie usługi dostępnej z wykorzystaniem teleinformatycznej transmisji danych, mogą zaistnieć pozostające poza kontrolą Usługodawcy obiektywne okoliczności i czynniki mające wpływ na możliwość korzystania z usługi tj. warunki pogodowe, nieprawidłowa instalacja, niedostateczna jakość sygnału, usterka lub awaria sieci teleinformatycznej.

§ 8
Prawa i obowiązki stron
1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem.
2. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi w terminie i w sposób określony przez Usługodawcę dla danej Usługi.
3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę zaoferowanych Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
4. Usługodawca zastrzega, że materiały zamieszczone w Serwisie, objęte są ochroną prawną autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
5. Usługodawca uprawniony jest do zablokowania dostępu do Serwisu Usługobiorcy, który korzysta z nich w sposób sprzeczny z prawem lub sprzeczny postanowieniami niniejszego Regulaminu.
6. Wystawiona przez Usługodawcę Faktura zostanie wysłana Usługobiorcy pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
7. W przypadku Usług elektronicznych wymagających zarejestrowania, Usługobiorca, dokonując zgłoszenia lub rejestracji, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy i podmiotów z nim powiązanych. Zgoda może zostać w każdym czasie odwołana poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Usługodawcy wskazany w Regulaminie. Odwołanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych może skutkować odmową dalszego świadczenia Usług przez Usługodawcę.

§ 9
Odpowiedzialność kontraktowa
1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
2. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Regulaminu.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1) jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Usług przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
2) jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług w przypadku, gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy, bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
3) jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia Usług w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
4) jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach, do których linki zostaną umieszczone w Serwisie.

§ 10

Zasady przetwarzania danych osobowych

1.      Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Usługobiorców będzie Usługodawca, czyli TIME Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jubilerskiej 10, 04-119 Warszawa. Z Administratorem można się z skontaktować w następujący sposób:

-        listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych ZPR MEDIA S.A. ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa
-        przez e-mail: iod@grupazpr.pl 

2.    Inspektor ochrony danych

Usługodawca wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się skontaktować w następujący sposób:

-        listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych ZPR MEDIA S.A. ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa
-        przez e-mail: iod@grupazpr.pl 

3.      Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

1) Dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane, aby:

-        zawrzeć umowę sprzedaży/świadczenia usług i realizować jej warunki. Podstawą prawną przetwarzania będzie wówczas zawierana umowa.
-        wypełniać obowiązki związane z płaceniem podatków, w tym z prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywaniem dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych będą wówczas obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości).
-        prowadzić marketing bezpośredni produktów i usług oraz prowadzić analizy dotyczące sprzedaży i korzystania z naszych usług. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie wówczas prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na możliwości prowadzenia marketingu, przedstawiania Usługobiorcom informacji o produktach i usługach oraz zwiększeniu sprzedaży.
-        bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie wówczas prawnie uzasadniony interes Usługodawcy polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń. 

2) Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Usługobiorców:

-        nazwisko i imiona,
-        numer NIP,
-        adres zamieszkania lub pobytu,
-        adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu,
-        adres do wysyłki faktury,
-        adres poczty elektronicznej,
-        numer telefonu.

3) Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie będzie niezbędne w celu zawarcia umowy i świadczenia Usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może jednak skutkować niemożliwością świadczenia Usługi przez Usługodawcę.

4.      Profilowanie:

Aby usprawnić proces obsługi klienta, w ramach przetwarzania danych osobowych, Usługodawca może dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników dotyczących Usługobiorców. Na podstawie takiego profilu Usługodawca może wysyłać informacje dopasowane do potrzeb Usługobiorców w zakresie oferowanych produktów i usług, a także przesyłać informacje o wydarzeniach, które mogą ich zainteresować.

5.      Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku zawarcia umowy Usługodawca będzie przetwarzać dane osobowe Usługobiorców w okresie wykonywania zawartej umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy. Dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.

6.      Odbiorcy danych osobowych

Usługodawca będzie przekazywać dane osobowe Usługobiorców dostawcom, którym zleca realizację usług związanych z koniecznością przetwarzania danych osobowych, np. dostawcom usług IT, agencjom reklamowym, podwykonawcom usług. Takie podmioty będą przetwarzały dane na podstawie umowy i tylko zgodnie z poleceniami Usługodawcy.

7.      Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe Usługobiorców nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).

8.      Prawa Usługobiorców związane z przetwarzaniem danych osobowych

1) Usługobiorcom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

-        prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako, że Usługodawca przetwarza dane osobowe w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
-        prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Usługodawca przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
-        prawo dostępu do danych osobowych,
-        prawo żądania sprostowania danych osobowych,
-        prawo żądania usunięcia danych osobowych,
-        prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
-        prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać ich przesłania do innego administratora. Prawo to będzie jednak zrealizowane, tylko wtedy, gdy będzie to technicznie możliwe.

2) Aby skorzystać z powyższych praw, można skontaktować się z Usługodawcą lub z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

9.      Prawo wniesienia skargi do organu

Usługobiorcom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11
Zasady postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje Usług Usługobiorca może składać w formie elektronicznej na adres: klienci@grupazpr.pl lub pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres pocztowy Usługobiorcy.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę.
4. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
5. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony na adres e-mailowy lub pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.
6. Wszelkie problemy związane z zamówieniem można też zgłaszać pod numerem telefonu: (22) 590 55 55 lub na adres e-mail: klienci@grupazpr.pl

§ 12
Rozwiązanie umowy
1. Umowa o świadczenie Usług polegających na przeglądaniu zawartości Serwisu rozwiązuje się w momencie zaprzestania korzystania z Serwisu.
2. W przypadku umów dotyczących świadczenia innych usług za pośrednictwem Serwisu, do ich rozwiązywania stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

§ 13
Szczegółowa procedura zwrotu towarów

1. Zwracany towar musi być zapakowany w sposób gwarantujący jego bezpieczny transport.
2. Na przesyłce powinien być napis "Zwrot".
3. Usługodawca nie ponosi kosztu opłat pocztowych zwracanych towarów.
4. Zwroty należy kierować na adres: TIME S.A., Dział Prenumeraty, ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa.
5. Po otrzymaniu przesyłki zwrotnej zostanie wystawiona faktura korygująca i przesłana na adres Usługobiorcy. Po odesłaniu podpisanej przez Usługobiorcę faktury korygującej zostanie zwrócona mu należna kwota na konto Klienta. W przypadku konieczności zwrotu należnych kwot przekazem pocztowym Usługodawca może potrącić z należności koszt usługi związanej z realizacją przekazu.

§ 14
Postanowienia końcowe
1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu, z tym że w stosunku do Usługobiorców, którzy zawarli umowę na i/lub wnieśli opłatę na poczet świadczenia usługi przez Usługodawcę przed dokonaniem zmiany, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w dniu zawarcia umowy i/lub w dniu dokonania płatności.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

 
kontakt | pomoc | warunki sprzedaży | regulamin | Polityka Cookies | Polityka prywatności | Dane osobowe
 
Serwisy internetowe:   Dom i ogród: * Murator.pl * Forum.murator.pl * Projekty.murator.pl * Muratorfinanse.pl * Urządzamy.pl
Styl życia: * Poradnikzdrowie.pl * Mowimyjak.pl * Glamki.pl
Rozrywka i informacje: * Se.pl * Eska.pl * Eska.tv * Eskarock.pl * Polotv.pl * Voxfm.pl * Radiowawa.pl * eskaGO.pl * Gwizdek24.pl * Superauto24.pl * Superseriale.pl
Rodzina: * Mjakmama24.pl * Smyki.pl * Nianie.pl
Hobby i wypoczynek: * Podroze.pl * Zagle.com.pl
Architektura i budownictwo: * Muratorplus.pl * Architekturamurator.pl
Wideo: * SuperExpress.tv * Murator.tv
Miesięczniki:   * Murator * Dobre wnętrze * M jak mieszkanie * Moje mieszkanie * Podróże * Żagle * Architektura * Zdrowie * M jak mama
copyright TIME S.A. 2006 Design by OPCOM.plpowered by ZOOM Polska