Wyszukiwanie Twój Koszyk
szukaj 0,00
produktów: 0
PLN
wyszukiwanie zaawansowane zobacz koszyk
     
  logowanie  |  nowe konto moje zamówienie |  warunki sprzedaży  |  regulamin  
Kategorie Sklepu
DOM WNĘTRZE OGRÓD
Numery bieżące
Prenumerata
Poradniki wnętrzarskie
Poradniki ogrodnicze
Numery archiwalne
ARCHITEKTURA BUDOWA REMONT
Numery bieżące
Prenumerata
Poradniki budowlano-remontowe
Poradniki ogrodnicze
Projekty domów
Numery archiwalne
ZDROWIE I RODZINA
Numery bieżące
Prenumerata
Poradniki zdrowotne
Poradniki dla rodziny
Poradniki kulinarne
Numery archiwalne
SPORT I WYPOCZYNEK
Numery bieżące
Prenumerata
Poradniki żeglarskie
Poradniki podróżnicze
Numery archiwalne
ROZRYWKA
Super Hobby
Super Poradnik
Super Rozrywka
Super Wiedza
Super Album
Super Life
Muzyka
Religia i Historia
Książki
Super Express Extra
Cena Miłości
Numizmaty
AR cyfra
Warunki sprzedaży  

INFORMACJA O WARUNKACH SPRZEDAŻY DLA KONSUMENTÓW
W związku z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827), w przypadku sprzedaży dokonywanej poprzez serwis www.sklep.grupazpr.pl na rzecz konsumentów wprowadza się poczynając od dnia 25 grudnia 2014 r. poniższe warunki zawierania umów na odległość. Informacje wskazane poniżej są dostępne za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia zapoznanie się z nimi, a także ich pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. W sprawach nieuregulowanych poniżej, w tym w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, stosuje się obowiązujące przepisy prawa, oraz postanowienia dostępnego na stronie www.sklep.grupazpr.com.pl Regulaminu korzystania z usług za pośrednictwem sklepu www.sklep.grupazpr.pl.

DANE IDENTYFIKACYJNE
Właścicielem serwisu i Usługodawcą jest TIME Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa, wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000295857, numer NIP: 526-10-04-620, wysokość kapitału zakładowego (opłaconego w całości) 25.070.000,00 zł.

DANE KONTAKTOWE
Kontakt z Usługodawcą i składanie reklamacji jest możliwe poprzez:

 1. adres siedziby: TIME S.A. Dział Prenumeraty, ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa
 2. adres e-mail: klienci@grupazpr.pl
 3. tel. (22) 590 55 55

DEFINICJE:

 1. konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 2. umowa zawarta na odległość - umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 3. trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
 4. treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

GŁÓWNE CECHY ŚWIADCZEŃ
Za pośrednictwem serwisu sklep.grupazpr.pl realizowane są następujące świadczenia:

 1. sprzedaż prasy i książek w formie papierowej,
 2. sprzedaż prasy i książek w formie elektronicznej,
 3. sprzedaż prenumeraty czasopism,
 4. sprzedaż wydawnictw multimedialnych,
 5. sprzedaż innych produktów.

SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ Z KONSUMENTEM
Usługodawca kontaktuje się z konsumentami za pośrednictwem serwisu znajdującego się na stronie internetowej www.sklep.grupazpr.pl, przy wykorzystaniu wskazanych powyżej DANYCH KONTAKTOWYCH.

CENA ŚWIADCZEŃ
1. Łączne wynagrodzenie za zamówiony towar będzie wynikało z cen podanych przy poszczególnych towarach przedstawionych na stronach Serwisu oraz ewentualnie wskazanych kosztów dostawy towaru. W przypadku zamówienia prenumeraty czasopism w formie papierowej łączne wynagrodzenie stanowi koszt prenumeraty za wybrany okres jej trwania.
2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zwierają podatek VAT. Cena podana przy każdym zamówieniu jest wiążąca w chwili złożenia przez Konsumenta zamówienia. Usługodawca dolicza do przesyłek nie będących prenumeratą zryczałtowaną opłatę za przesyłkę (Poczta Polska: 12,00 zł brutto; Kurier: 12,00 zł brutto).

KOSZTY POROZUMIEWANIA
Koszty porozumiewania się z Usługodawcą są zgodne z opłatami określonymi w taryfach operatorów, z których korzystają konsumenci. Koszt infolinii według stawek operatorów.

PŁATNOŚCI
1. Płatności mogą być dokonywane bezpośrednio na rachunek Usługodawcy w Alior Bank S.A. nr rachunku: 14 2490 0005 0000 4600 3310 0357.
2. Usługobiorca ma do wyboru następujące sposoby płatności:
1) płatność przelewem – po złożeniu zamówienia Usługobiorca otrzyma drogą mailową niezbędne informacje do dokonania przelewu. Po otrzymaniu wpłaty przez Usługodawcę towar zostanie dostarczony pod wskazany przez Konsumenta adres za pośrednictwem Operatora Pocztowego (przesyłka listowa) lub kuriera w zależności od wyboru jakiego dokonał.
2) płatność elektroniczna – po złożeniu zamówienia Konsument zostaje przekierowany bezpośrednio na stronę internetową swojego banku, gdzie dokonuje płatności, która jest od razu księgowana przez Usługodawcę.
3) płatność przy odbiorze:
- przy zamówieniu prenumeraty, pierwszy numer wysłany jest firmą kurierską, płatność za całość prenumeraty następuje u kuriera, a pozostałe numery są wysłane za pośrednictwem Operatora Pocztowego,
- przy zmówieniu pozostałych towarów – Konsument dokonuje płatności gotówkowej w momencie odbioru towaru. Przesyłka zostanie dostarczona pod wskazany przez Konsumenta adres za pośrednictwem Kuriera.
3. W razie braku dokonania płatności w terminie 14 dni od dnia dokonania zamówienia, Usługobiorca może uznać, iż Konsument cofa oświadczenie woli w zakresie złożenia zamówienia.

DOSTAWA
Przedmiot zamówienia będzie dostarczany za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, według wyboru Konsumenta. W przypadku dostarczania treści cyfrowych klient otrzyma kod aktywacyjny umożliwiający ich pobranie (odtworzenie). Przedmiot zamówienia będzie dostarczany w terminie niezbędnym do weryfikacji zamówienia i zlecenia wysyłki przedmiotu zamówienia, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku zamówienia prenumeraty kolejne numery czasopism będą dostarczane w terminie do 5 dni od daty ukazania się danego tytułu na rynku w sprzedaży kioskowej.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Informujemy, iż mają Państwo jako konsumenci, prawo odstąpić od umowy zawartej poprzez nasz Serwis, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy, np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą);
2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno),
3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach),
4) w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy (w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony).
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas korzystając ze wskazanych powyżej DANYCH KONTAKTOWYCH o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu jako konsumentom wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
2. W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres siedziby lub adres e-mail (w przypadku treści cyfrowych) wskazanych powyżej w DANYCH KONTAKTOWYCH, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
4. Dodatkowo informujemy, iż w przypadku odstąpienia od umowy będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy odpowiadają Państwo jako konsumenci za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

TIME S.A.
Dział Prenumeraty
ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa
adres e-mail: klienci@grupazpr.pl, tel. (22) 590 55 55.

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ...................................................................
Data zawarcia umowy/odbioru
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data

WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
2) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

RĘKOJMIA I GWARANCJA
1. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia konsumentowi rzeczy bez wad. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi realizowana jest stosownie do postanowień kodeksu cywilnego.
2. W przypadku, gdy produkty będą posiadały gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, informacje o warunkach gwarancji będą umieszczone przy opisie produktu i/lub dostarczone wraz z produktem.

CZAS TRWANIA UMOWY
Umowy zawieranie przez usługodawcę są zawierane na czas niezbędny do ich realizacji. W przypadku umów dotyczących prenumeraty czasopism czas trwania umowy wynika z wybranego przez konsumenta okresu trwania prenumeraty.

FUNKCJONALNOŚĆI I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH
1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług elektronicznych, Usługobiorcy powinni dysponować:
a) systemem operacyjnym Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8, dla iPada z systemem iOS 5.0 lub wyższym, dla Androida urządzenie z systemem Android w wersji 2.3. lub wyższej
b) Konfiguracja komputera : procesor Pentium II lub lepszy o prędkości taktowania co najmniej 400 MHz min.128 MB pamięci RAM 20MB przestrzeni dyskowej dla programu i co najmniej 30 MB na e-wydanie : zalecana karta graficzna wspierająca akcelerację 3D
c) łącze internetowe dowolne ( zalecane łącze stałe o przepustowości co najmniej 128kbps – szacunkowy czas pobierania typowego e-wydania przy łączu 128 kbps 0o 15-25 min
d) przeglądarka internetowa: dowolna.
2. Usługodawca zastrzega , że w trakcie usługi dostępnej z wykorzystaniem teleinformatycznej transmisji danych, mogą zaistnieć pozostające poza kontrolą Usługodawcy obiektywne okoliczności i czynniki mające wpływ na możliwość korzystania z usługi tj. warunki pogodowe, nieprawidłowa instalacja, niedostateczna jakość sygnału, usterka lub awaria sieci teleinformatycznej.

REKLAMACJE I ROZPATRYWANIE SPORÓW
1. Reklamacje Usług Usługobiorca może składać w formie elektronicznej na adres: klienci@grupazpr.pl lub pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy.
2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres pocztowy Usługobiorcy.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę.
4. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
5. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony na adres e-mailowy lub pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.
6. Wszelkie problemy związane z zamówieniem można też zgłaszać pod numerem telefonu: (22) 590 55 55 lub na adres e-mail: klienci@grupazpr.pl
7. Wszelkie spory z konsumentami związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę poprzez Serwis będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
8. Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 
 
kontakt | pomoc | warunki sprzedaży | regulamin | Polityka Cookies | Polityka prywatności | Dane osobowe
 
Serwisy internetowe:   Dom i ogród: * Murator.pl * Forum.murator.pl * Projekty.murator.pl * Muratorfinanse.pl * Urządzamy.pl
Styl życia: * Poradnikzdrowie.pl * Mowimyjak.pl * Glamki.pl
Rozrywka i informacje: * Se.pl * Eska.pl * Eska.tv * Eskarock.pl * Polotv.pl * Voxfm.pl * Radiowawa.pl * eskaGO.pl * Gwizdek24.pl * Superauto24.pl * Superseriale.pl
Rodzina: * Mjakmama24.pl * Smyki.pl * Nianie.pl
Hobby i wypoczynek: * Podroze.pl * Zagle.com.pl
Architektura i budownictwo: * Muratorplus.pl * Architekturamurator.pl
Wideo: * SuperExpress.tv * Murator.tv
Miesięczniki:   * Murator * Dobre wnętrze * M jak mieszkanie * Moje mieszkanie * Podróże * Żagle * Architektura * Zdrowie * M jak mama
copyright TIME S.A. 2006 Design by OPCOM.plpowered by ZOOM Polska